Všeobecný zákaz lovu na VN 3-0470-1-1 Cibuľkové pleso pre nedostatok vody až do odvolania !!!

 Dokument na stiahnutie - Prihláška RS

OZNÁMENIE:

VÝBOR MO SRZ NA SVOJOM ZASADNUTÍ ZO DŇA 6.6.2022 ROZHODOL O ROZŠÍRENÍ
A /OMLADENÍ/ČLENOV RYBÁRSKEJ STRÁŽE.PROSÍME ZÁUJEMCOV,KTORÍ SPĹŇAJÚ
NASLEDOVNÉ POŽIADAVKY,ABY SA PRIHLÁSILI PÍSOMNE NA VÝBOR MO SRZ

PODĽA ZÁKONA O RYBÁRSTVE §23 MUSÍ ČLEN RYBÁRSKEJ STRÁŽE SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ
POŽIADAVKY:
1.DOSIAHNUTÝ VEK 21ROKOV
2.BEZÚHONNÁ OSOBA,KTORÁ NEBOLA PRÁVOPLATNE ODSÚDENÁ ZA ÚMYSELNÝ
TRESTNÝ ČIN ALEBO SA V POSLEDNÝCH 3 ROKOCH NEDOPUSTILA PRIESTUPKU
NA ÚSEKU RYBÁRSTVA
3.MÁ UKONčENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE S MATURITOU
4.JE FYZICKY,ZDRAVOTNE A PSYCHICKY SPOSOBILÁ NA VÝKON A ČINNOSŤ RS

5.ČLENOM SRZ MIN. 3 ROKY

ŽIADAME ČLENOV MO SRZ,KTORÍ SPĹŇAJÚ PODMIENKY NA ČLENA RS A MAJÚ
ZÁUJEM O TÚTO ČINNOSŤ ABY SA PÍSOMNE PRIHLÁSILI NA VÝBOR MO SRZ

VÝBOR MO SRZ

 

 

 

 

Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa

ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa